Polityka prywatności

EMBS szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Informacją o Ochronie Prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje o tym, w jaki sposób i dlaczego EMBS gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika podczas korzystania przez niego z niniejszej witryny internetowej, a także o prawach użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych.

Kim jesteśmy?

EMBS składa się z różnych podmiotów prawnych. Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności została wydana w imieniu EMBS Group. Odniesienia do „EMBS”, „my”, „nas/nam” lub „nasz/nasza/nasze” odnoszą się do odpowiedniej spółki EMBS Group odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Do celów obowiązujących przepisów o ochronie danych (w tym Ogólne Rozporządzenie UE o Ochronie Danych, „RODO”) EMBS (REGON 6482326274, NIP: 6482326274 z siedzibą przy ul. Alberta Einsteina 36, 44-109 Gliwice, Polska) jest administratorem danych osobowych użytkownika i odpowiada za stronę internetową embatterysystems.com.

Nasze dane kontaktowe znajdują się w paragrafie „kontakt” poniżej.

Jakie informacje o użytkowniku gromadzimy?

„Dane osobowe” oznaczają informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika.

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać lub przekazywać niektóre bądź wszystkie poniższe rodzaje danych osobowych użytkownika:

 • Informacje behawioralne dotyczące wizyty użytkownika na stronie internetowej: Podczas interakcji użytkownika z naszą witryną automatycznie gromadzimy dane techniczne dotyczące jego sprzętu, działań i wzorców przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszym powiadomieniu o plikach cookie.
 • Adres e-mail, jeśli użytkownik zażyczył sobie otrzymywanie regularnych wiadomości e-mail.
 • Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu i adres e-mail, w przypadku przesłania zapytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej.

Nie gromadzimy żadnych wrażliwych informacji o użytkowniku (takich jak szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych,

informacji o stanie zdrowia lub danych genetycznych i biometrycznych) ani żadnych informacji dotyczących wyroków skazujących czy przestępstw.

Dlaczego i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

Przepisy o ochronie danych wymagają podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych użytkownika.

W celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów
W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży zapewnienie użytkownikom naszej strony internetowej możliwie najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. W związku z tym wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe w celu dostosowywania i ulepszania naszej witryny internetowej dla użytkowników, wysyłania wiadomości e-mail związanych z określonymi zainteresowaniami oraz odpowiadania na wszelkie bezpośrednie zapytania przesyłane poprzez formularze kontaktowe na naszej stronie internetowej.

Rozważamy i równoważymy wszelkie potencjalne skutki dla użytkownika (zarówno pozytywne, jak i negatywne) oraz jego prawa, zanim zaczniemy przetwarzać jego dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do wpływu na użytkownika (chyba że mamy na to zgodę użytkownika bądź jest to wymagane lub dozwolone przez prawo).

Przestrzeganie naszych zobowiązań umownych i/lub prawnych
Mogą istnieć inne powody, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika. Przetwarzanie może być niezbędne do wykonania umowy, którą zawarliśmy z użytkownikiem lub do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym stronom, jeśli jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy:

 • Podmioty stowarzyszone w ramach EMBS Group
 • Zewnętrzne strony trzecie, w tym:
 • Dostawcy usług (działający jako podmioty przetwarzające dane), którzy świadczą usługi informatyczne i administracji systemami
 • Organy ścigania lub inne organy, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do własnych celów i dopuszczamy przetwarzanie przez nich danych osobowych użytkownika wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Międzynarodowy transfer danych

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) (na przykład w USA). Mogą być one również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla jednego z naszych dostawców usług. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i traktowania ich zgodnie z niniejszą Informacją o Ochronie Prywatności oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym, w stosownych przypadkach, poprzez zawarcie odpowiednich warunków umownych ze stroną otrzymującą spoza EOG.

Jak zabezpieczamy dane osobowe użytkowników?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych użytkownika w nieuprawniony sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika do osób, które muszą mieć do nich dostęp ze względów biznesowych. W ramach naszych środków bezpieczeństwa możemy czasami wymagać od użytkownika przedstawienia dowodu tożsamości przed ujawnieniem mu danych osobowych.

Regularnie monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych luk i ataków oraz przeprowadzamy testy w celu zidentyfikowania sposobów dalszego wzmocnienia bezpieczeństwa. Powiadomimy użytkownika i wszelkie właściwe organy regulacyjne o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Linki zewnętrzne

Nasza witryna może zawierać łącza do stron, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy takich stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Opuszczając naszą witrynę zachęcamy do zapoznania się z informacją o ochronie prywatności każdej odwiedzanej strony.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym, w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Prawa użytkownika

Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługuje kilka ważnych praw, z których może korzystać bezpłatnie. Użytkownik ma prawo:

 • zażądać szczegółowych informacji lub kopii danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika;
 • zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niedokładne, i uzupełnienia ich, jeśli są niekompletne;
 • w pewnych okolicznościach sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika lub je ograniczyć;
 • w pewnych okolicznościach zażądać usunięcia swoich danych osobowych; oraz
 • w pewnych okolicznościach zażądać przekazania danych osobowych użytkownika stronie trzeciej.

Więcej informacji na temat każdego z tych praw, w tym okoliczności, w których mają one zastosowanie, można znaleźć we wskazówkach dotyczących praw osób fizycznych opracowanych przez Biuro Komisarza ds. Informacji lub można skontaktować się z nami (patrz paragraf „kontakt” poniżej).

Zmiany w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności w odpowiedzi na zmieniające się wymogi prawne, regulacyjne lub operacyjne. Powiadomimy użytkownika o wszelkich istotnych zmianach za pomocą wyskakującego powiadomienia na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja niniejszej informacji o ochronie prywatności została przeprowadzona w dniu: 21 czerwca 2018 r.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki traktujemy dane osobowe użytkownika, jakichkolwiek pytań dotyczących praw użytkownika w odniesieniu do jego danych lub jeśli użytkownik chciałby uzyskać kopię danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, prosimy o kontakt pod adresem:

Adres:

EMBS Sp. z o.o.
ul. Alberta Einsteina 36
44-109 Gliwice, Polska

Tel: ++48 32 330 2650

E-mail: rodo@embatterysytems.com

embatterysystems.pl

 

Składanie reklamacji

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli bezpośrednio odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości.

W przypadku chęci formalnego zgłoszenia problemów, użytkownik ma prawo złożyć skargę do polskiego organu ochrony danych osobowych, Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Adres:

EMBS
ul. Alberta Einsteina 36
44-109 Gliwice, Polska

Tel: +48 32 330 2650

embatterysystems.pl

E-mail: contact@embatterysystems.com

lub  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

lub Inspektor Ochrony Danych Osobowych Tomasz Banasik.

Kandydaci do pracy

W procesie aplikowania na stanowisko w naszej firmie (niezależnie od tego, czy już pracujesz dla EMBS czy nie), będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe, w tym informacje podane w CV, formularzu zgłoszeniowym lub liście motywacyjnym, informacje przekazane nam podczas rozmów kwalifikacyjnych i ocen, zapisy dotyczące kwalifikacji, umiejętności i szkoleń, referencje, kopie dokumentacji dotyczącej prawa do pracy oraz zapisy kontroli przed zatrudnieniem. Niektóre z gromadzonych przez nas informacji o użytkowniku mogą być bardziej wrażliwe, np. informacje o jego rasie lub pochodzeniu etnicznym, stanie zdrowia i wszelkich wcześniejszych wyrokach skazujących/popełnionych przestępstwach.

Zbieramy te informacje rekrutacyjne bezpośrednio od użytkownika podczas procesu rekrutacji oraz od stron trzecich, w tym byłych pracodawców, agencji zatrudnienia i dostawców usług sprawdzania przeszłości.

Gromadzone przez nas informacje rekrutacyjne wykorzystujemy, aby:

 • ocenić umiejętności, kwalifikacje i przydatność do pracy/roli;
 • przeprowadzać kontrole przeszłości i referencji, tam gdzie ma to zastosowanie i gdzie jest to dozwolone przez lokalne przepisy prawa;
 • komunikować się z użytkownikiem w sprawie procesu rekrutacji;
 • podjąć decyzję o zawarciu z użytkownikiem umowy o pracę (lub innej umowy o świadczenie usług);
 • prowadzić dokumentację związaną z naszymi procesami zatrudniania; oraz
 • zapewnić zgodność z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.

Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów prawa, możemy przechowywać informacje rekrutacyjne przez okres do dwóch lat po przekazaniu kandydatowi decyzji o przydzieleniu mu określonego stanowiska. Jesteśmy uprawnieni do przechowywania danych osobowych użytkownika przez wyżej podany okres, aby w przypadku roszczenia prawnego móc wykazać brak dyskryminacji kandydatów z niedozwolonych powodów oraz przeprowadzenie rekrutacji w uczciwy i przejrzysty sposób.